Záruka

Kolekcie b!design star, maxi, maxi+ a tile ponúkajú 5-ROČNÚ, ÚPLNÚ PRIEMYSELNÚ ZÁRUKU.
Kolekcia b!design clic ponúka 10-ROČNÚ OBMEDZENÚ PRIEMYSELNÚ ZÁRUKU.
Kolekcia b!design clic home ponúka 5-ROČNÚ, OBMEDZENÚ PRIEMYSELNÚ ZÁRUKU.
PRE POUŽITIE V SÚKROMNÝCH OBYTNÝCH OBLASTIACH PLATÍ ZÁRUKA OD VÝROBCU 25 ROKOV.

1. Rozsah platnosti
Za predpokladu, že podlaha bola ošetrovaná podľa údajov z príručky o používaní a používaná v rámci uvedenej triedy použitia a nainštalovaná zodpovedajúco návodu na položenie, platí záruka výlučne pre nasledujúce oblasti:

  1. Výrobné chyby
  2. Delaminácia
  3. Prílišné, nezvyčajné farebné odchýlky a vyblednutie, a to za predpokladu, že podlaha nebola vystavená priamemu slnečnému žiareniu.

2. Zo záruky sú vylúčené:

  1. Štandardné opotrebovanie, úmyselne alebo svojvoľne spôsobné škody: Škody z dôvodu neodbornej inštalácie alebo ošetrovania, chemický rozklad z dôvodu nevhodných čistiacich prostriedkov, podklad s alkalickým obsahom alebo škody z dôvodu hydrostatického tlaku, popálenie, trhliny, vydutiny, fľaky alebo strata lesku z dôvodu normálneho starnutia alebo vonkajších vplyvov.
  2. Práca alebo pracovné náklady za odstránenie poškodenej a položenie náhradnej podlahy.
  3. Následne vzniknuté škody

Obmedzenia používania, oneskorená doba prenájmu atď., ktoré súvisia v odstránením alebo opätovnou inštaláciou príslušného materiálu. Každá ďalšia náhrada škody za vedľajšie alebo následné škody je výslovne vylúčená.
Ak nie je možné z dôvodu lokálnych zákonných ustanovení zabrániť vzniku následných škôd, je možné obmedzenia, ktoré sú uvedené v bode 2, aplikovať len čiastočne. Touto zárukou sú prepožičiavané špecifické práva, nie je z nej možné odvodiť žiadne ďalšie požiadavky alebo práva. Tieto záručné výkony je možné požadovať len formou okamžitého informovania predajcu/obchodníka. K informovaniu je potrebné priložiť kópiu originálnej faktúry ako aj kompletne vyplnenú správu o reklamácii, požiadavku na uplatnenie záruky môže autorizovať len predajca/obchodník.