Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše súkromie považujeme za dôležité. Mali by ste sa u nás cítiť bezpečne. Preto my a náš pracovník poverený ochranou osobných údajov venujeme pozornosť dodržiavaniu nariadení o ochrane osobných údajov, najmä európskeho základného nariadenia o ochrane údajov (DSGVO) a spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG). Následne by sme vás chceli informovať, pre aký účel budeme spracovávať vaše údaje a ako môžete uplatniť svoje práva. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov si môžete kedykoľvek vyvolať cez jazdca „Ochrana osobných údajov“ v spodnej časti každej stránky.

Meno a kontaktné údaje zodpovedného pracovníka

B! Design je ponuka BAUHAUSu. Starostlivosť o zákazníkov sa uskutočňuje v spoločnostiach BAUHAUS (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) na základe dohody o spoločne zodpovedajúcom v zmysle čl. 26 ods. 1 S. 1 DSGVO. Ústredný kontaktný orgán pre dopyty zákazníkov resp. dotknutých osôb týkajúce sa ochrany osobných údajov je

BAUHAUS AG
Pobočka Mannheim
Gutenbergstraße 21

68167 Mannheim

Deutschland

Telefón: 0800 3905 000

E-mail: datenschutz@bauhaus.info.

BAUHAUS AG prevezme naplnenie práv dotknutej osoby v zmysle DSGVO (pozri časť Práva postihnutých).
Spoločnosti BAUHAUS presmerujú všetky dotazy zákazníkov a tretích osôb týkajúce sa ochrany osobných údajov na akciovú spoločnosť BAUHAUS AG. Priame dopyty na pracovníka povereného ochranou osobných údajov ostávajú nedotknuté. Podstatný obsah dohody spoločne zodpovedných v. zmysle čl. 26 ods. 1 s. 1 DSGVO nájdete pod adresou: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Kontaktné údaje pracovníka povereného ochranou osobných údajov

Ak máte ako dotknutá osoba otázky týkajúce sa právne korektného zaobchádzania s vašimi údajmi, sú vám k dispozícii dva spôsoby, ako objasniť vaše otázky alebo sprostredkovať vašu žiadosť:

  • Ak máte záujem o všeobecné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a uplatnenie práv postihnutých, ako napr. žiadosť o informácie, obráťte sa, prosím, s presným uvedením svojej záležitosti a kontaktnej adresy na tím ochrany osobných údajov spoločnosti BAUHAUS na adrese:datenschutz@bauhaus.info; a
  • Ak máte záujem o špeciálne otázky, môžete sa kedykoľvek obrátiť aj priamo na príslušného pracovníka povereného agendou ochrany údajov: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Účel a právny základ spracovania údajov

Denník servera

Ak navštívite stranu www.bdesign-vinyl.de, webový server to automaticky zaznamená v tzv. denníku servera. Tieto údaje obsahujú použitý prehliadač, operačný systém a prístupovú dobu. Účelom použitia týchto údajov je štatistické vyhodnotenie a bezpečnostné dôvody (napr. objasnenie konania zameraného na zneužitie alebo podvod), ako aj prevádzka webovej stránky. Právnym základom spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f) DSGVO. Náš oprávnený záujem spočíva v prevádzke a zobrazení ako aj zlepšení stability a funkcionality webovej stránky.

Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov vami nie je predpísané ani zákonom, ani zmluvne. Bez spracovania denníka servera nie je zabezpečená ani služba, ani funkcionalita našej webovej stránky. Navyše nemusia byť jednotlivé úkony a služby k dispozícii alebo môžu byť obmedzené.

Použitie cookies.

Pri použití našej webovej stránky sa na vašom počítači uložia cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na vašom pevnom disku, priradia sa k vami používanému prehliadaču a cez ktorý tomuto miestu, ktoré osadí cookies, pritečú určité informácie. Cookies nemôžu vykonať žiadne programy alebo preniesť na váš počítač žiadne vírusy. Slúžia tomu, aby ponuka internetu bola celkove ústretová voči používateľovi a efektívnejšia. Napríklad cookies sa na tejto webovej stránke nasadzujú kvôli tomu, aby sme mohli vyhodnotiť správanie návštevníkov tejto webovej stránky. Vaše nastavenie prehliadača môžete nakonfigurovať podľa vašich želaní a napr. odmietnuť prijatie cookies tretej strany alebo akýchkoľvek cookies. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využiť v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky.

Google Analytics

Používame Google Analytics, čo je služba webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (ďalej len „Google“). Google používa cookies. Informácie vytvorené súborom cookie o spôsobe použitia tejto webovej stránky používateľmi sa zvyčajne prenášajú na server Googlu v USA, kde sa ukladajú.

Spoločnosť Google je certifikovaná dohodou Privacy-Shield (ochrana súkromia) a ponúka v tomto smere záruku, že dodrží európske právo o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google použije tieto informácie z nášho poverenia, aby vyhodnotil využitie našej webovej stránky návštevníkmi, zostavil správy o aktivitách v rámci tejto webovej stránky a preto, aby nám poskytol ďalšie, s použitím našej webovej stránky a s použitím Internetu spojené služby. Pritom sa môžu na základe spracovaných údajov vytvoriť pseudonymné používateľské profily používateľov. Spracovanie údajov sa uskutoční na základe súhlasu podľa č. 6, ods. 1 S. 1 písm. a) DSGVO. Tento súhlas môžete kedykoľvek zrušiť s platnosťou v budúcnosti. V nasledujúcom popíšeme, aké možnosti zrušenia máte v tejto súvislosti k dispozícii.

Používame Google Analytics len s aktivovanou anonymizáciou IP-adresy. To znamená, že IP adresu používateľa Google v rámci členských krajín Európskej únie alebo v iných zmluvných krajinách Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA, kde bude skrátená.

Prehliadačom používateľa sprostredkovaná IP adresa sa nedostane do kontaktu s inými údajmi Googlu. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu cookies zodpovedajúcim nastavením softvéru svojho prehliadača; okrem toho môžu používatelia zabrániť získavaniu dát vytvorených pomocou cookies a vzťahujúcich sa na používanie webovej stránky Googlom ako aj zabrániť spracovaniu týchto údajov Googlom, ak z nasledujúceho linku stiahnu a nainštalujú browser-plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšie informácie o využití údajov Googlom, o možnostiach nastavenia a nesúhlasu sa dozviete v prehlásení Googlu o ochrane osobných údajov (https://policies.google.com/technologies/ads) sako aj v nastaveniach týkajúcich sa zobrazenia reklám Googlom (https://adssettings.google.com/authenticated).

Alternatívne k Add-On-prehliadaču alebo v rámci prehliadačov na mobilných zariadeniach, kliknite prosím na tento link, čím v budúcnosti zabránite podchyteniu službou Google Analytics v rámci tejto webovej stránky.

Analytics-Opt-Out

Analytics-Opt-Out

Pritom sa na vašom zariadení odloží jedno opt-out-cookie. Ak vaše cookies vymažete, musíte na tento link znovu kliknúť.
Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov vami nie je ani zákonom, ani zmluvne predpísané. No bez týchto údajov nie je možná analýza, optimalizácia a hospodárna prevádzka našej webovej stránky.

YouTube

Naša stránka používa zapojenie videí poskytovateľa YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastupovaného spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Už pri navolení jednej stránky s vloženými videami sa vaša IP-adresa odošle aplikácii YouTube a vo vašom počítači sa nainštalujú cookies.

Naše videá YouTube sme však spojili s rozšíreným spôsobom ochrany osobných údajov (v tomto prípade YouTube ešte stále nadviaže kontakt so službou Double Klick spoločnosti Google, no v zmysle prehlásenia o ochrane osobných údajov Google nevyhodnotí žiadne osobné údaje). Vďaka tomuto postupu aplikácia YouTube neukladá žiadne informácie o návštevníkoch, pravda, pokiaľ si nepozrú video. Keď kliknete na video, doručí sa vaša adresa a YouTube sa dozvie, že ste si pozreli toto video. Ak sa u služby YouTube prihlásite, táto informácia sa priradí k vášmu používateľskému kontu (tomu môžete zabrániť tak, že pred vyvolaním videa sa z YouTube odhlásite).

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu zberu údajov a ich spracovaniu službou YouTube získate v jej prehlásení o ochrane osobných údajov. Tam získate aj ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia za účelom ochrany vášho súkromia. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracuje vaše osobné údaje aj v USA a podrobila sa dohode Privacy-Shield, ktorú uzavrela EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Príjemca osobných údajov

V rámci zákonných právomocí budú vaše osobné údaje sprístupnené týmto spoločnostiam v rámci EÚ:
Ostatné spoločnosti BAUHAUS (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) a ich spracovatelia poverení príp. ďalšou konzultáciou k uzavretiu požadovaných zmlúv alebo k príprave iného výkonu a spracovateľ akciovej spoločnosti BAUHAUS AG pre služby v oblasti IT a pre administráciu výstupnej časti webovej stránky.

Trvanie uloženia dát

Vaše údaje chovávame tak dlho, ako si to vyžaduje príslušný účel.

  • Denník servera 30 dní
  • Google Analytics Cookie: 2. roky

Práva postihnutých

Ich práva ako postihnutých sú komplexne garantované spoločnosťami BAUHAUS.

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste v rámci využívania tejto webovej stránky udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas podľa čl. 7 ods. 3 DSGVO kedykoľvek odvolať. Toto odvolanie sa môže vykonať e-mailom na adresu datenschutz@bauhaus.info lebo písomne na vyššie uvedenú adresu. Účinky tohto odvolania sa obmedzujú na to, že dotknuté osobné údaje v budúcnosti nebudú viac spracované. Toto odvolanie vplýva na pripustenie spracovania vašich súkromných údajov ihneď po jeho vyslovení voči nám. Berte, prosím, na vedomie, že v tomto prípade sa prípadné spracovanie príslušných údajov v budúcnosti už nemôže vykonať.

Právnym základom nesúhlasu so spracovaním údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f) DSGVO

Podľa čl. 21 ods. 1 s. 1 DGSVO má právo z príčin, ktoré vyplývajú s vašej osobitnej situácii, kedykoľvek vzniesť nesúhlas so spracovaním vašich súkromných údajov na základe č. 6 ods. 1 s. 1 písm. f) DSGVO.

Ak uplatníte svoje námietky, nebudeme viac spracovávať vaše osobné údaje, pokiaľ nebudeme môcť preukázať presvedčivé legitímne dôvody pre ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo toto spracovanie slúži presadzovaniu, výkonu alebo obrane právnych nárokov.

Ďalšie práva

Nasledujúce ďalšie práva vám stoja k dispozícii resp. vašim spracovaným súkromným údajom pri predložení príslušných špecifických predpokladov zodpovednému pracovníkovi:

  • Právo postihnutej osoby pre prístup k informáciám, čl. 15 DSGVO;
  • Právo na opravu, čl. 16 DGSVO;
  • Právo na vymazanie, čl. 17 DGSVO;
  • Právo na obmedzenie spracovania, čl. 18, DGSVO; a
  • Právo na prenosnosť dát v zmysle čl. 20 DGSVO.
  • Okrem toho máte právo na sťažnosť u dozorného orgánu, ak ste toho názoru, že spracovanie príslušných osobných údajov je v rozpore s DSGVO..
Aktualizácia a zmena

Politika ochrany osobných údajov sa musí z času na čas prispôsobiť aktuálnym okolnostiam a právnej situácii. Pred použitím našej ponuky skontrolujte, prosím, toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o najnovších možných zmenách alebo aktualizáciách.

Stav: 15. 8. 2019